Znáte odměny svého starosty a dalších zastupitelů?

ilustrace: tisícikorunyVíte, jakou odměnu dostává každý měsíc starosta vaší obce? A kolik místostarosta a další zastupitelé? Jako každému jinému i jim přísluší za jejich práci odměna. Její výši určuje vláda svým nařízením a v případě neuvolněných zastupitelů pak ještě zastupitelé sami. Zatímco odměny uvolněných zastupitelů jsou přesně stanovené, v případě neuvolněných udává nařízení pouze maximální hranici odměny.

Uvolněný starosta desetitisícového městečka si v roce 2009 přijde měsíčně na zhruba 55 tisíc hrubého, místostarosta pak na 47 tisíc (nepočítaje další příplatky popsané dále v článku). Naproti tomu neuvolněný starosta pětisethlavé obce dostane měsíčně necelých 16 tisíc korun, místostarosta pak něco přes 14 korun (pokud jim zastupitelstvo maximální výši odměn schválí).

Za dobrou správu města či obce si zastupitelé jistě svou odměnu zaslouží. Její výše nedosahuje ani částek, které dostávají kvalitní manažeři v soukromé sféře. Přesto řada lidí o odměnách svých zastupitelů nemá tušení a ne každá obec jejich výši zveřejňuje přehledně na svém webu, aby si je každý mohl prohlédnout.

Příklady odměn starosty a místostarosty

   neuvolněný   uvolněný 
500 obyvatel
starosta 15 651 33 945
místostarosta 14 029 26 394
2000 obyvatel
starosta 24 118 42 412
místostarosta 22 496 34 861
10 000 obyvatel
starosta 31 137 49 431
místostarosta 29 515 41 880
20 000 obyvatel
starosta 36 145 54 439
místostarosta 34 523 46 888

Odměny zastupitelů představují hrubou mzdu, která podléhá zdanění. Každý občan pak má právo vyžádat si informaci o tom, kolik skutečně jeho zastupitel od úřadu za určité období dostal. Při předložení závěrečného vyúčtování za letošní rok tak můžeme zjistit, jaké odměny zastupitelé (minulí i současní) za své funkce dostali.

Tato měsíční odměna se vyplácí ode dne, který stanoví zastupitelstvo. Tím se opět pozice neuvolněných členů liší od těch uvolněných, protože těm náleží odměna automaticky ode dne jmenování do funkce.

Uvolnit, či neuvolnit?
Zcela zásadní je pro každý obecní rozpočet rozhodnutí, kteří členové budou pro svou funkci uvolnění. Klidně se může stát (ale nestává), že město bude mít uvolněné radní, ale neuvolněného starostu s místostarostou. Zpravidla ale bývá uvolněný ve větších obcích starosta, u těch největších obcí či měst pak i místostarosta či místostarostové, u měst pak i někteří, příp. všichni členové rady. Rozdíl v platu neuvolněného a uvolněného starosty činí u stejně velké obce 18 294 korun měsíčně, u místostarosty pak 12 365 korun.

Neuvolněným může obec odměny snížit
Rozhodnutí o tom, který zastupitel bude uvolněný a který neuvolněný zásadně ovlivňuje objem odměn, které úřad zastupitelům každý měsíc vyplácí. V případě neuvolněných totiž zastupitelé současně rozhodují o výši odměn, neboť nařízení vlády pouze stanovuje horní hranici odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva.

Měsíční odměnu zastupitelů tvoří pevná složka stanovená podle druhu vykonávané funkce a příplatek vypočítaný podle počtu obyvatel obce (ten se pro účely výpočtu zaokrouhluje na celé stovky nahoru), jak je definuje zákon 128/2000 Sb. o obcích, resp. Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Začátkem každého roku ji pak vláda vždy aktualizuje, přičemž dochází k navýšení částek odměn.

Přehlednou tabulku pro výpočet odměn zastupitelů na rok 2009 najdete zde (obrázek 200 kB), můžete si taktéž stáhnout celé nařízení vlády aktualizované a rozeslané ve Sbírce zákonů, částka 7, dne 23/1/09 ve formátu pdf (870 kB).

Další příplatky
Aby to celé nebylo tak docela jednoduché, dostávají ještě někteří uvolnění členové zastupitelstva příplatky (jejich výše se pohybuje mezi dvěma a třemi tisíci podle funkce a jednotlivého rozšíření úkolů) podle toho, zda spravují obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem, s matričním úřadem či se stavebním úřadem. Výši těchto odměn určuje opět Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Odchodné
Kromě odměny za výkon funkce náleží zastupitelům ještě tzv. odchodné, které dostanou v případě, že funkci z jakéhokoliv důvodu opustí (nárok ztrácí pouze v případě jejich pravomocného odsouzení za úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období). Jeho výši upravuje § 75 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. U starosty činí maximálně pětinásobek měsíční odměny (pokud mu skončí funkční období a ve funkci nepokračuje), resp. maximálně trojnásobek (pokud se funkce vzdá, či je odvolán před koncem funkčního období).

Podrobnější informace o problematice odměňování zastupitelů můžete načerpat v článcích časopisu Obec & finance z července, resp. září 2008, které sepsal Jan Břeň, vedoucí oddělení legislativy e-governmentu a informatiky Ministerstva vnitra ČR:
Odměny členů zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce (Odměny členů zastupitelstva 1.)
Měsíční odměny členů zastupitelstva obce (Odměny členů zastupitelstva 2.)

4 komentáře u „Znáte odměny svého starosty a dalších zastupitelů?“

 1. Ještě doplnění ze zákona 128/2000 Sb. o obcích:
  (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí
  a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna,
  b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.

 2. doplnění č. 2 týkající se odměn neuvolněných členů výborů a komisí:

  Jan Břeň z MV ČR:
  „Uvolněný zastupitel má nárok pouze na jednu odměnu (tu nejvyšší), zatímco neuvolněnému lze poskytnout odměnu v souhrnu za výkon jednotlivých funkcí (zde se v zásadě meze kreativity nekladou, takže je zcela na zastupitelstvu, jak bude např. přičítat příplatek za počet obyvatel).“

  Co se týče odměn členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli, tak je výše odměn zcela na zastupitelích a nemá žádná omezení.

Komentáře nejsou povoleny.